5 ÉV VERSBEN ÉS DALBAN: 25 lej

Az Országos Dávid Ferenc Ifj úsági Egylet legújabbkiadványa egy négy korongot rejtő CD-album,amely a Versmondó- és Népdaléneklő Verseny2002 és 2006 között rendezett fordulóinak hanganyagából kínál válogatást. „A rendezvény egyszerre hagyományőrző és tehetségkutató találkozó – olvashatjuk a CD-tok belső felületén –, ahová műkedvelő erdélyi fi atalok százai neveztek be az elmúlt években. 1998 óta évente sor kerül a vetélkedőre, más-más helyszínen, általában februárban.

A legjobb előadásokat hanglemezen is megörökítjük. Ezúttal öt évnyi válogatást foglaltunk egybe. Reméljük, ugyanolyan örömmel hallgatják majd a felhangzó verseket és népdalokat, mint amilyen lelkesen előadták azokat az ifj ú műkedvelők.”

Nem fér hozzá kétség: ez a hanganyag nem tartozik azoknak az audio-termékeknek a sorába, amelyek diszkréten belesimulva környezetükbe bármikor háttéringerként vethetők be. Ezt legelsősorban a szerkesztés módja teszi lehetetlenné, hiszen népdalok és versek váltakozva hallhatók a lemezeken, márpedig a vers csak tudatosan megértve, vagyis odafigyelést feltételezve „működik”. Sokkal inkább ajánlható a kiadvány azoknak, akik egyfelől a versek és/vagy népdalok szerelmesei, s akik, másfelől, tárt szívvel készek elfogadni műkedvelők őszinte, olykor lendületesen áradó, máskor talán keresgélő (vagy épp nem találó) produkcióit. 4 óra és 42 perc – hosszú idő. Több mint hatvan vers és több mint hatvan népdal. A kínálat tehát „erőst” bőséges, egész bizonyosan szélesebb annál, hogysem az ember egyetlen nekifutásból felhabzsolja ezt az irodalmi-zenei csemegét.

Ugyanakkor érdemes végignézni az előadók névsorán. Külön cikket érdemelne szemrevételezni, hogy a négy lemezen megszólaló fi atalok – akik jószerével mind kikerültek már az iskolapadok közül – mire vitték, merre tartanak, van-e s ha igen, milyen kapcsolatuk az amatőr-előadói világgal. Unitáriusságuk vagy más felekezethez kapcsolódó kereszténységük milyen módon és fokon hatja át életüket? Mit és mennyit olvasnak? Milyen zenét hallgatnak? Milyen felnőtt lesz belőlük – „ha majd nagyok lesznek”?

De nem utolsósorban azért is érdekes ez az album, mert reprezentáló értékű metszetét adja annak a repertoárnak, amely népdalban és magyar költészetben a harmadik évezred legelejének ifjúságát leginkább megérintette, amelyet azonosulva a magáénak érez. Zene- és irodalomszociológiai alapanyagként sem elhanyagolható tehát az ODFIE-hanglemez-kiadvány.

További kiadványok:
  • Faluismertető kismonográfiák
  • Kévekötők
  • Unitárius Közlöny Ifjúsági Oldala
  • Helyi egyleti újságok
  • Hanganyagok
  • Szóróanyagok
  • ODFIE Tájékoztató
  • ODFIÓKA

Kiadványaink megvásárolhatóak az ODFIE központi irodájában illetve az egyházi kiadványterjesztőnél Kolozsváron. Nagyobb mértékű igénylés esetén az ODFIE csomagban küldi a megrendelt példányokat a vidéki egyházközségekhez.