IRÁNYTŰ - munkafüzet

IRÁNYTŰ - munkafüzet

Az Iránytű nevet viselő munkafüzetben tevékenységeket ajánlunk egyleteseinknek. A honapókra való lebontásnak köszönhetően könnyen és gyorsan kezelhető. Használjátok szeretettel. Letölthető: ITT!

JÁTÉKOSKÖNYV: 25 lej

2010 végén jelent meg az Országos Dávid FerencIfjúsági Egylet kiadásában a Játékoskönyv másodikkötete (az első 1999-ben látott napvilágot). Az új kiadvány megszületését – a szellemi munkásokon túl – a Nemzeti Civil Alapprogram és a GaraboncziásEgyesület, valamint az Erdélyi Unitárius Egyház ámogatta.

A könyv kilenc fejezetben a játékok szociálpszichológiai, pedagógiai, korcsoporti, világnézeti, helyigényi célzata szerint csoportosítva közöl majd’ 550 társasjátékot, amelyek nem speciálisan tárgyigényesek; vagyis társasjátékon csoportjátékokat, ne pedig táblás játékokat értsünk!

A fejezetek sorát az ismerkedési játékok nyitják. Már itt feltűnik, hogy a játékok fejezetszerű csoportosítása mennyire „átjárható”, hiszen az ismerkedési játékok túlnyomó része verbális, következésképpen kiválóan beleférne a második, Jelezz, beszélj! című fejezetbe, amely kommunikációs játékokat ajánl.

Úgy tűnik, az ismerkedési játékok sorában leginkább a csoportkohézió a megkívánt cél, a mozgás-játékok, imitációk is mind a közösségalkotást szolgálják. A kommunikációs játékok között feltűnően sok a magas elvonatkoztatási szintű nyelvi csoportjáték,

illetve a mímelős-mutogatós játék, számos változatban. De remekül megfér itt a „vitatan” is: az érvelésre, kulturált és rendezett vitára való felkészítés.

A harmadik rész kifejezetten szó- és nyelvi játékokat tartalmaz, amelyek fonetikai, szótani, szintaktikai, szövegtani, jelentéstani érdekkel igyekeznek a játszók nyelvhasználati talpraesettségét fejleszteni.

A bizalom- és empátiafejlesztő, kifejezetten gyermekeknek szánt mozgásjátékokat a Bízz magadban és társaidban! főcím alá gyűjtötték a szerkesztők.

A cím nagyon pontosan tükrözi e fejezet célirányát. „Lendületes, mozgósító játékokat” tartalmaz a Hajrá, fi úk, lányok! fejezet, amely folyamatok „láncszemeinek” meglelését, pártalálást, asszociáció-fejlesztést, a becslésképesség, tájékozódni-tudás ellenőrzését stb. célozza.

Figyelj csak! címmel összpontosítást igénylő játékokat ajánlja 6. fejezet. Ezek a játékok – az előbbi fejezetekben kívántaktól eltérőleg – elsősorban a koncentrációt, a rövidtávú memóriát, az asszociáció képességét fejlesztik, de persze mozgásjátékok is felzárkóznak a „szellemiek” mellé.

A Vallásban (is) a játék című rész szinte kizárólag bibliai vétetésű élethelyzetekből kiinduló műveltségi, társítási, illetve szerepjátékokat tartalmaz. Közel száz ön- és csoportismereti játékot foglal csokorba az Ismerd meg önmagad! fejezet – amely „tematikailag” bizonyos pontokon érintkezik az elsővel, illetve a bizalmi játékokat tartalmazóval.

A Gyerünk a szabadba! című utolsó fejezet természetesen szabadtéri és vetélkedési játékok tára. Ha a sokszínűség fokozható egyáltalán, ez a fejezet képviseli a legnagyobb színpompát a játékok céliránya tekintetében, emellett igen szellemesek is találhatók közöttük – kiválóak nyári táborozások holtidőinek

értelmes kitöltésére.

A kötetet Kádár Kincső szerkesztette Sándor Krisztina közreműködésével.

UNITÁRIUS ÖSVÉNY: 5 lej

Unitárius Ösvény Harmadik, bővített kiadásban jelent meg unitárius fi atalok (és kevésbé fiatalok) identitás-erősítő kiadványa, a hit- és az eszmerendszer, illetve az egyháztörténet összefoglaló zsebkönyve, az Unitárius Ösvény.

Az újabb kiadás az Erdélyi Unitárius Egyház és az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet közös munkája (Kolozsvár, 2010).

Akárcsak az előző kiadásokban, ezúttal is az unitárius hitelvek és eszmerendszer párbeszédes formájú összefoglalása áll a kis könyv súlypontjában, Czire Szabolcs tollából. Ezt vázlatos egyháztörténeti áttekintés követi: Simén Domokos és Erdő János munkáit Kovács Sándor revideálta és egészítette ki. A harmadik szövegtömböt híres magyar, észak-amerikai és nagy-britanniai unitáriusok listája alkotja.

Unitárius Ösvény (hangoskönyv): 15 lej

Az Unitárius Ösvény harmadik, bővített kiadásának közel négy órányi időtartamú hangoskönyve valódi újdonság az egyházban. „Megkímél” az olvasás fáradalmaitól, de megfoszt a visszalapozás és a befogadási tempó szabad megválasztásának lehetőségétől, ugyanakkor – a konkrét „beszéltség” folytán továbbértelmezetté is teszi az alapszöveget.

Az Unitárius Ösvény unitárius fiatalok és kevésbé fiatalok identitás-erősítő kiadványa, a hit- és eszmerendszer, illetve az egyháztörténet összefoglaló zsebkönyve – és most már CD-je is. A hanganyagot az Erdélyi Unitárius Egyház és az Országos Dávid Ferenc Ifj úsági Egylet közösen adta ki.

Akárcsak az előző kiadásokban, ezúttal is az unitárius hitelvek és eszmerendszer párbeszédes formájú összefoglalása áll a munka súlypontjában Czire Szabolcs szerkesztőrendező tollából. Ezt vázlatos egyháztörténeti áttekintés követi: Simén Domokos és Erdő János írásait Kovács Sándor revideálta és egészítette ki. A harmadik szövegtömböt híres magyar, észak-amerikai és nagy-britanniai unitáriusok listája alkotja.

A hangoskönyvet egy kolozsvári színművész-házaspár, Bogdán Zsolt és Csutak Réka tette hallhatóvá, a kísérőzenét Ercsey-Ravasz Ferenc írta. A felvételt Solymosi Zsolt készítette a János Zsigmond Unitárius Kollégium stúdiójában. A műszaki szerkesztés Bazsó Tibort (Alias Stúdió) dicséri.

A kiadvány elegáns külleméről Könczey Elemér, Mostis Károly, illetve az IDEA Design&Print gondoskodott.

HARANGLÁBI NÉPZENE DUPLA CD: 25 lej

HARANGLÁBI NÉPZENE DUPLA CD: 25 lej

Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) Tőkés Lóránt szerkesztésénem, 2008 augusztusában jelentette meg a Vadbokorban, fülemile fészekben című lemezt. A szóban forgó népzenei duplalemez eredeti népdalokat tartalmaz műkedvelő haranglábi személyek hiteles előadásában. A hangszeres népzenét a közismert szászcsávási népi zenekar biztosítja. A különböző népdalkörökből válogatott hanganyag (összesen 32 népdal) két lemezen jelent meg színes borítóval.

A két lemez több mint százötven percnyi haranglábi népzenét rögzített, régi magyar csárdást, csárdást, féloláhost, szökőt, balladát, katonanótát, keservest, régi kántálót, katonakísérő és halottkísérő 

A népzenei gyűjtés Bárdosi Ildikó, Molnár Miklós és Tőkés Lóránt munkája.

5 ÉV VERSBEN ÉS DALBAN: 25 lej

Az Országos Dávid Ferenc Ifj úsági Egylet legújabbkiadványa egy négy korongot rejtő CD-album,amely a Versmondó- és Népdaléneklő Verseny2002 és 2006 között rendezett fordulóinak hanganyagából kínál válogatást. „A rendezvény egyszerre hagyományőrző és tehetségkutató találkozó – olvashatjuk a CD-tok belső felületén –, ahová műkedvelő erdélyi fi atalok százai neveztek be az elmúlt években. 1998 óta évente sor kerül a vetélkedőre, más-más helyszínen, általában februárban.

A legjobb előadásokat hanglemezen is megörökítjük. Ezúttal öt évnyi válogatást foglaltunk egybe. Reméljük, ugyanolyan örömmel hallgatják majd a felhangzó verseket és népdalokat, mint amilyen lelkesen előadták azokat az ifj ú műkedvelők.”

Nem fér hozzá kétség: ez a hanganyag nem tartozik azoknak az audio-termékeknek a sorába, amelyek diszkréten belesimulva környezetükbe bármikor háttéringerként vethetők be. Ezt legelsősorban a szerkesztés módja teszi lehetetlenné, hiszen népdalok és versek váltakozva hallhatók a lemezeken, márpedig a vers csak tudatosan megértve, vagyis odafigyelést feltételezve „működik”. Sokkal inkább ajánlható a kiadvány azoknak, akik egyfelől a versek és/vagy népdalok szerelmesei, s akik, másfelől, tárt szívvel készek elfogadni műkedvelők őszinte, olykor lendületesen áradó, máskor talán keresgélő (vagy épp nem találó) produkcióit. 4 óra és 42 perc – hosszú idő. Több mint hatvan vers és több mint hatvan népdal. A kínálat tehát „erőst” bőséges, egész bizonyosan szélesebb annál, hogysem az ember egyetlen nekifutásból felhabzsolja ezt az irodalmi-zenei csemegét.

Ugyanakkor érdemes végignézni az előadók névsorán. Külön cikket érdemelne szemrevételezni, hogy a négy lemezen megszólaló fi atalok – akik jószerével mind kikerültek már az iskolapadok közül – mire vitték, merre tartanak, van-e s ha igen, milyen kapcsolatuk az amatőr-előadói világgal. Unitáriusságuk vagy más felekezethez kapcsolódó kereszténységük milyen módon és fokon hatja át életüket? Mit és mennyit olvasnak? Milyen zenét hallgatnak? Milyen felnőtt lesz belőlük – „ha majd nagyok lesznek”?

De nem utolsósorban azért is érdekes ez az album, mert reprezentáló értékű metszetét adja annak a repertoárnak, amely népdalban és magyar költészetben a harmadik évezred legelejének ifjúságát leginkább megérintette, amelyet azonosulva a magáénak érez. Zene- és irodalomszociológiai alapanyagként sem elhanyagolható tehát az ODFIE-hanglemez-kiadvány.

ODFIE DALOSKÖNYV: nem vásárolható

A zene élmény és lelki épülés. Léleknevelő és közösségteremtő ereje mellett a természet okos utánzásával az egyszerűség és természetesség megvalósítására törekszik. E kiadvány felépítése és széles választéka az egyén- és közösségformálásnak e céljait kívánja szolgálni.

A dallam az emberi természet legbensőbb lényegét tárja fel, ezért az igazi zeneszerző mindenekelőtt emberi vonások jellegzetes hanghordozását ábrázolja. A kiváló szónokokhoz hasonlóan a zene az egyszerű hangok és ritmusok segítségével végtelen változatban érzékelteti az emberi lélek világát. Mindaz, ami a zenében nélkülözi a figyelemre méltó érzelmeket, jelentéktelen és hatástalan marad.

E gyűjteményben különböző műfajok és stílusformák találhatók. A hagyományos egyházi, valamint az újszerűbb, ifjúsági vallásos énekektől kezdve, népdalokból, illetve népdalzsoltárokból, gyermekdalokból és megzenésített versekből, végül pedig könnyűzeneszámokból nyújtunk ízelítőt.

Az énekek műfaji beosztása és témacsoportokba foglalása megkönnyíti a sajátos alkalmakhoz illő darabok keresését és válogatását. A közölt kották dallamai esetenként vázlatos lejegyzések, a tempójelzések, harmónia-jelzések, hangnemek, előadási utasítások nem feltétlenül kötelező érvényűek, de mindig tájékoztatóul szolgálnak. Néhány dallamot a könnyebb előadhatóság céljából más hangnembe írtunk át, közelítve ezáltal az átlagos hangterjedelemhez. A ritmusok leírása általában az első versszakra vonatkozóan pontos, a további versszakokat alkalmazkodó ritmusban kell előadni. A többszólamú műveknél kiírtuk a szólamok megnevezéseit, a gitárakkordok játékának megkönnyítésére pedig táblázatba foglaltuk a gyakrabban előforduló hangzatok fogásait.

Daloskönyvünkbe foglalt ajánlatunkat hagyományos értékrendszerünk védelmében, napjaink „konzervkultúrájának” részeként uralkodó zenei áramlatok ellensúlyozására tárjuk az ifjúság elé. Reméljük, hogy az igényes zene kedvelőiként és megszólaltatóiként haszonnal forgatjátok majd.

További kiadványok:
  • Faluismertető kismonográfiák
  • Kévekötők
  • Unitárius Közlöny Ifjúsági Oldala
  • Helyi egyleti újságok
  • Hanganyagok
  • Szóróanyagok
  • ODFIE Tájékoztató
  • ODFIÓKA

Kiadványaink megvásárolhatóak az ODFIE központi irodájában illetve az egyházi kiadványterjesztőnél Kolozsváron. Nagyobb mértékű igénylés esetén az ODFIE csomagban küldi a megrendelt példányokat a vidéki egyházközségekhez.